Yhdistyksen säännöt

VANHANMYLLYN SIIRTOLAPUUTARHAYHDISTYS R.Y. SÄÄNNÖT

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka.

Yhdistyksen nimi on Vanhanmyllyn siirtolapuutarhayhdistys r.y. ja kotipaikka Hyvinkää. Yhdistys voi käyttää nimestään epävirallista lyhennettä Vanhamylly.

2 § Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää puutarhaviljelyä vapaa-ajan harrastuksena jäsentensä piirissä ja kotipaikkakunnallaan yleensä, sekä oman siirtolapuutarha-alueensa kehittäminen ja ylläpitäminen, jäsentensä viihtyisyyden, yhteisten harrastusten sekä viljelytapojen tuntemuksen lisääminen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

harjoittaa valistustyötä levittämällä tietoutta siirtolapuutarhoista ja niiden toiminnasta, järjestää kokouksia, opetusta, juhlia, liikuntatilaisuuksia, näyttelyitä, opinto- ym. retkiä, tekee esityksiä ja anomuksia viranomaisille ja muille päättäville elimille. tekee viranomaisille ja muille päättäville elimille aloitteita järjestyksen, viihtyvyyden ja hyvien tapojen noudattamisen edistämisestä alueella sekä yhteisten rakennusten, rakenteiden ja alueen kunnossapidosta.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa asianomaisilla luvilla kioskikauppaa ja kahvilatoimintaa Vanhanmyllyn siirtolapuutarhalla, yhdistyslain 5§:n tarkoittamaa ansiotoimintaa, torimyyntiä ja myyjäisiä, periä pientä käyttökorvausta hallitsemiensa tilojen, alueiden ja välineiden käytöstä sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

Yhdistys voi hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

Yhdistys voi järjestää talkoita alueensa kunnossapitämiseksi ja sääntöjen määräämien velvoitteiden täyttämiseksi.

Yhdistyksen kokous voi perustaa tarvittaessa tehtäväkohtaisia toimikuntia.

Yhdistys voi kuulua jäsenenä valtakunnalliseen liittoon ja tehdä yhteistyötä muiden vastaavien yhdistysten kanssa.

3 § Yhdistyksen jäsenet ja jäsenmaksut

Yhdistyksessä voi olla seuraavanlaisia jäseniä:

varsinaisia jäseniä, joiksi voi liittyä henkilöt, joille Hyvinkää kaupunki on vuokrannut siirtolapuutarha-alueelta palstan, perhejäseniä, joiksi voivat liittyä varsinaisen jäsenen perheeseen kuuluvat henkilöt, kannatusjäseniä, joiksi voidaan hyväksyä yksityiset henkilöt, jotka haluavat tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa, kunniapuheenjohtaja ja kunniajäseniä.

Varsinaiset, perhe- ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseniksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. Kunniapuheenjohtajia voi olla vain yksi kerrallaan.

Yhdistykseen liittyessään jäsen sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä sekä sen liiton sääntöjä johon yhdistys kuuluu. Jäsen sitoutuu myös noudattamaan sellaisia hallituksen antamia ohjeita, joiden voimassaolo perustuu yhdistyksen sääntöihin. Eikä jäsen saa toimia yhdistyksen ja liiton omaksumia periaatteita vastaa.

Varsinaisilta jäseniltä, perhe- ja kannatusjäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen jokaiselle jäsenryhmälle päättää syyskokous.

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksua. Jäsenmaksujen on oltava maksettu heinäkuun 1. päivään mennessä.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneet jäsenmaksut maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Erotetulla jäsenellä on oikeus valittaa päätöksestä yhdistyksen kokoukselle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan. Valitus on tehtävä kirjallisena hallitukselle. Yhdistyksen kokouksen on käsiteltävä asia, jonka jälkeen ratkaisusta ei voi valittaa.

Jäsenen erottua hän säilyttää jäsenoikeutensa kalenterivuoden loppuun saakka.

Jäsenen tultua erotetuksi hän menettää kaikki jäsenoikeutensa asiansa tultua loppuun käsitellyksi sekä vapautuu kaikista muista jäsenen velvollisuuksista paitsi jo erääntyneistä maksuista.

4 § Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu syyskokouksen valitsema puheenjohtaja ja kymmenen (10) muuta jäsentä. Hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet valitaan kahdeksi (2) kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallituksen muista jäsenistä on viisi (5) vuosittain erovuorossa. Erovuorossa oleva voidaan valita hallitukseen uudelleen.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheen- johtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja ja / tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna ovat läsnä.

Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen tehtävänä on:

1. valvoa, että toiminnassa noudatetaan yhdistyksen sääntöjä sekä yhdistyslakia ja yhdistyksen kokousten tekemiä päätöksiä,
2. valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat ja kutsua kokoukset koolle,
3.johtaa ja vastata yhdistyksen hallinnosta ja taloudesta,
4. huolehtia yhdistyksen kokousten päätösten toteuttamisesta,
5. laatia yhdistyksen toiminta- ja tilikertomukset,
6. laatia perusteltu esitys perittävistä jäsen- ja muista maksuista,
7. laatia esitykset yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi,
8. hyväksyä ja erottaa jäsen 3 §:n mukaisesti ja pitää jäsenluetteloa,
9. edistää yhdistyksen tavoitteiden toteutumista ja niiden tunnetuksi tekemistä.

5 § Virkailijoiden tehtävät 

Puheenjohtajan tulee:

1. kutsua koolle hallituksen kokoukset ja johtaa niissä puhetta,

2. allekirjoittaa kokouksen pöytäkirjat ja toimintakertomukset,

3. valvoa, että yhdistyksen omaisuutta hoidetaan huolellisesti ja että yhdistyksen sääntöjä ja kokouksen päätöksiä noudatetaan,
4. huolehtia toimintasuunnitelman laatimisesta seuraavalle vuodelle.

Sihteerin tulee:

1. toimia sihteerinä hallituksen kokouksissa sekä varmistaa pöytäkirjat allekirjoituksellaan,
2. hoitaa yhdistyksen kirjeenvaihtoa ja hallituksen päätösten mukaista tiedotustoimintaa,
3. tiedottaa kokouksen päätöksistä asianomaisille,
4. hoitaa yhdistyksen arkistoa.

Rahastonhoitajan tulee:

1. hoitaa yhdistyksen taloutta hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti,
2. hoitaa yhdistyksen varoja ja kirjanpitoa sekä jäsenluetteloa,
3. laatia kalenterivuosittain ehdotus tilinpäätökseksi ja esittää se hallitukselle tammikuun loppuun mennessä,
4. laatia hallituksen ohjeiden mukaan yhdistykselle talousarvio seuraavalle vuodelle lokakuun alkuun mennessä.

6 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

7 § Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

8 § Yhdistyksen kokoukset.

Yhdistys kokoontuu vuosittain kahteen varsinaiseen kokoukseen, joista syyskokous on pidettävä loka- marraskuun ja vuosikokous helmi- maaliskuun aikana.

Ylimääräinen kokous pidetään milloin yhdistyksen kokous niin päättää, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti erityisesti määrättyä asiaa varten hallitukselta pyytää. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen päivän kuluessa siitä, kun vaatimus on esitetty hallitukselle.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus.
2. Tarkistetaan osanottajien äänivaltaisuus.
3. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä ääntenlaskijat.
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
5. Hyväksytään kokoukselle työjärjestys.
6. Valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja jota kutsutaan myös yhdistyksen puheenjohtajaksi sekä vuosittain hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle.
7. Valitaan mahdollisesti tarpeellisten toimikuntien jäsenet.
8. Valitaan kaksi varsinaista ja kaksi varatilintarkastajaa.
9. Valitaan yhdistystä liitossa ja muissa vastaavissa elimissä edustavat henkilöt.
10. Määrätään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus seuraavalle vuodelle (kullekin jäsenryhmälle erikseen) sekä määritellään mahdolliset talkookohteet.
11. Vahvistetaan hallituksen esittämä talousarvio ja toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle.
12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
13. Kokouksen päättäminen

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus.
2. Tarkistetaan osanottajien äänivaltaisuus.
3. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä ääntenlaskijat.
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
5. Hyväksytään kokoukselle työjärjestys.
6. Esitetään hallituksen kertomus edellisen vuoden toiminnasta, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto sekä päätetään niiden aiheuttamista mahdollisista toimenpiteistä.
7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
8. Päätetään mahdollisesti järjestyksen ylläpitämiseksi tarvittavista toimenpiteistä.
9. Päätetään viljelykauden yhteishankinnoista.
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
11. Kokouksen päättäminen

9 § Käsiteltävät asiat.

Jäsen, joka haluaa yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa asiansa käsiteltäväksi, on tehtävä siitä pyyntö vähintään yhtä kuukautta 
(1 kk) ennen kokouspäivää kirjallisesti hallitukselle, jonka tulee oman lausuntonsa seuraamana esittää asia kokoukselle.

10 § Äänioikeus.

Yhdistyksen varsinaisella jäsenellä on yhdistyksen kokouksissa äänioikeus.

Perhe-, kannatus-, kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla on yhdistyksen kokouksissa puhe- mutta ei äänioikeutta.

Yhdistyksen varsinainen jäsen voi siirtää äänioikeutensa valtakirjalla samaan perheeseen kuuluvalle perhejäsenelle.

Kokouksessa läsnä oleva varsinainen jäsen on lisäksi oikeutettu valtakirjalla äänestämään enintään kahden kokouksesta poissa olevan varsinaisen jäsenen puolesta.

Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Henkilövaaleissa käytetään aina lippuäänestystä.

11 § Yhdistyksen kokouksen koolle kutsuminen.

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään 10 päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisesti kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä ja yhdistyksen ilmoitustaululla.

12 § Yhdistyksen purkaminen ja sääntöjen muutos.

Päätös yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä yhdistyksen kahdessa peräkkäisessä kokouksessa.

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän jälkimmäisen kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

13 § Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät

14 § Ellei säännöissä ole toisin määrätty, noudatetaan voimassaolevaa yhdistyslakia.

Hyvinkäällä
Lokakuun 13 päivänä 2007

Puheenjohtaja:
Reijo Tuominen

Todistavat:
Heikki Piekkala
Pirjo Virtanen

Sihteeri:
Simo Saarnikko

Säännöt rekisteröity
Patentti- ja Rekisterihallituksen Yhdistysrekisterissä 28.9.2007